Privacyverklaring

Over de Boerderijenstichting Achterhoek

De Boerderijenstichting Achterhoek, gevestigd in de gemeente Oost Gelre, KvK 76458911, (verder te noemen: de BSA), is opgericht met het doel: het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven, gelegen in de Achterhoek.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van evenementen, activiteiten of bijeenkomsten, waar mogelijk in goede samenwerking met relevante organisaties en instellingen. Het in 2021-2023 lopende Luikenproject is een voorbeeld van zo’n activiteit.

Een tweede doel van de BSA is het verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van kennis en informatie op de hiervoor aangegeven terreinen. Bovendien bemiddelt de BSA bij het geven van advies en begeleiding aan eigenaren van historische boerderijen.

De BSA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de BSA: per e-mail info@bsachterhoek.nl.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

De BSA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het administreren van uw donateurschap en het innen van donaties.
 • Ter verwerking van uw aanvraag voor een financiële bijdrage in het Luikenproject of vergelijkbare subsidieprojecten, en alle daarbij behorende handelingen, zoals het afhandelen van uitbetalingen, het onderhouden van contact, het verstrekken van informatie.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee het bereik van de website te meten en om de functionaliteit van de website te verbeteren.
 • Ten behoeve van het door u aangemelde abonnement op de nieuwsbrief die verspreid wordt met behulp van het programma Mailchimp.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De BSA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de BSA verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de BSA verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

De BSA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met instellingen die uw gegevens verwerken in opdracht sluit de BSA een zgn. verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De BSA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De BSA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

DE BSA gebruikt alleen technische en functionele cookies; tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de BSA gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook de BSA hiermee haar website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De BSA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail (info@bsachterhoek.nl).

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het recht op vergetelheid).

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens ‘mee te nemen’ naar een derde: het recht op dataportabiliteit. In zo’n geval werkt de BSA mee aan de overdracht van de gegevens uiteraard voorzover ze in haar bezit zijn.

Ook kunt de aanvankelijk gegeven toestemming tot gebruik van de persoonsgegevens intrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming, sturen naar info@bsachterhoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De BSA reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in elk geval binnen vier weken.

Bij wie kunt u een eventuele klacht indienen?

Een klacht kunt u indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

DISCLAIMER

Op deze website van de Boerderijenstichting Achterhoek (verder te noemen de BSA), www.bsachterhoek.nl, vindt u informatie onder meer over de doelen en de activiteiten van de stichting. Een belangrijke activiteit is het Luikenproject waarvan beschreven worden de inrichting van het project, het toe te passen reglement, de selectiecriteria en de procedure met betrekking tot het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een financiële bijdrage. Deze en overige op deze website opgenomen informatie zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de BSA aan de samenstelling van deze website besteedt, bestaat er de kans dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, niet actueel of onjuist is. DE BSA kan evenmin garanderen dat de website te allen tijde en in elke situatie foutloos en ononderbroken zal functioneren.

De BSA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze website, of die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. De BSA is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld, gewijzigd of geactualiseerd. Dergelijke aanpassingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Voor vragen met betrekking tot aansprakelijkheidsvraagstukken kunt u een e-mailbericht sturen aan info@bsachterhoek.nl.