Luikenproject

Financiële bijdrage

Het Luikenproject, doel en inhoud

Het Luikenproject biedt eigenaren van historische boerderijen een financiële bijdrage bij het aanbrengen, vervangen of herstellen van luiken of blinden – in de Achterhoek: vensters – aan de boerderij.

De Boerderijenstichting Achterhoek beoogt met het Luikenproject de betrokkenheid bij het agrarisch erfgoed te vergroten en de Achterhoek mooier te maken. Voor de BSA zijn daarbij van belang goede zichtbaarheid van de luiken, bij het karakter van de boerderij passende vervaardiging en materiaalkeuze, en de mogelijkheid de informatie, kennis en ervaring opgedaan bij het Luikenproject met zoveel mogelijk belangstellenden te delen.

LEADER Achterhoek

De BSA voert het Luikenproject uit en treedt al doende op als verdeler van de door LEADER en de zeven aan LEADER Achterhoek deelnemende gemeenten ten behoeve van dit project ter beschikking gestelde subsidiegelden. Alleen boerderijen in die gemeenten komen voor deelname in aanmerking. Het gaat om de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Met dit Luikenproject streeft de BSA ernaar om per gemeente zes eigenaren van boerderijen in aanmerking te laten komen voor een financiële bijdrage; in het totaal gaat het dus om 42 boerderijen.

Hoogte financiële bijdrage

De financiële bijdrage bedraagt 40% van de te maken kosten met een maximum van € 2.100 per boerderij.

Wat wordt gefinancierd?

Houten luiken zijn kostbaar en onderhoudsintensief. Met het wegvallen van de pure functionele betekenis zijn veel luiken verdwenen of in een abominabele staat van onderhoud. Het terugbrengen of herstellen draagt, mits goed en zorgvuldig uitgevoerd, bij aan het herstel van het streekeigen historische beeld. Daarom komen naast de directe uitvoeringskosten ook kosten die te maken hebben met een zorgvuldige voorbereiding voor een financiële bijdrage in aanmerking. De volgende kosten kunnen bij de aanvraag worden betrokken:

  • Voorbereidingskosten: inmeet- en tekenwerk door een deskundige.
  • Legeskosten die samenhangen met de aanvraag omgevingsvergunning in het geval dat het gaat om het aanbrengen van luiken aan een rijks- of gemeentelijk monument (verplicht).
  • Materiaalkosten (hout, verf, luikbeslag).
  • Productiekosten (timmerman, smid, schilder).

Indien de aanvrager mee wil werken aan het maken van de luiken kunnen daarvoor per aanvraag maximaal 8 uur à € 35,- per uur als kosten opgevoerd worden.

Waar worden de luiken op beoordeeld?

Om te bepalen welke aanvragen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, hanteert de speciaal daartoe in het leven geroepen selectiecommissie (zie hierna bij de procedure) de volgende vier criteria:

  • In welke mate is de boerderij zichtbaar vanaf de openbare weg, fiets- of wandelpad, door openstelling van het erf of anderszins?
  • In welke mate dragen boerderij en erf bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het omringend landschap?
  • Wat is de bouwkundige staat van de boerderij?
  • In welke mate is er sprake van een in cultuurhistorisch opzicht waardevolle boerderij en bijbehorend erf? Aspecten zijn onder meer: gebouwtypologie, streek- en locatiegebondenheid, karakteristiek, betekenis voor de geschiedenis van de landbouw, maar ook de nu nog bestaande maatschappelijke betekenis.

Als er meer aanvragen worden goedgekeurd dan er budget is stelt de selectiecommissie de rangorde voor toekenning van een financiële bijdrage vast. Is het budget meer dan voldoende – zijn er te weinig voor toekenning in aanmerking komende aanvragen – dan wordt het overschot besteed in één of meer van de andere gemeente(n) waarin het budget niet toereikend is.

Het beschikbaar budget per gemeente is berekend aan de hand van het streven om per gemeente zes boerderijen van luiken te voorzien.