Beleidsplan, statuten, verslagen

Beleidsplan Boerderijenstichting Achterhoek t.b.v. ANBI

Missie
De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven in de Achterhoek.

Visie
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. aanvraag leader subsidie samen met en namens de boerderij-eigenaren
b. erfgoed coaches die helpen met de bewustzijn in de regio
c. mini-congres voor boerderij-eigenaren over restauratie en onderhoud
d. jaarlijkse verkiezing mooiste boerderij van het jaar
e. inventarisatie Boerderijen in de Achterhoek
f. kennisvergaring en delen van kennis over boerderijen in de Achterhoek

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting werft per project gelden via fondsen en giften. Daarnaast heeft de stichting donateurs die minimaal €25,- per jaar betalen.
De gelden komen ten goede aan de activiteiten van de stichting.

Gescheiden vermogen
Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten.

Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan, dat voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

Beloningsbeleid
De bestuurders/vrijwilligers van Boerderijenstichting Achterhoek ontvangen geen beloning of bezoldiging.

Opheffing
Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

Integriteitseisen
Alle betrokken, bestuursleden en vrijwilligers, voldoen aan de integriteiteisen.

Administratieve verplichtingen
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.

Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling verhoudingen binnen het bestuur is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.

RSIN: 860630328