Luikenproject kan verder!

Juni 2021 | Op 29 april 2021 ontving de boerderijenstichting Achterhoek de formele toezegging dat ze mag rekenen op de vorig jaar aangevraagde subsidie ten behoeve van het ook in dat jaar aangekondigde luikenproject. Deze subsidie, groot €120.000 wordt verstrekt door de Provincie Gelderland in het kader van het LEADER-programma ((Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale; Samenwerking voor plattelandsontwikkeling). De subsidie bestaat uit twee delen: €60.000 vanuit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en € 60.000 vanuit het samenwerkingsverband Regio Achterhoek. In dat laatste verband zijn zeven Achterhoekse gemeenten verzameld: Doetinchem, Winterswijk, Oost Gelre, Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek.

De subsidieregeling is gericht op het weer aanbrengen of het herstellen van de voor historische boerderijen zo karakteristieke luiken. Naar aanleiding van diverse aankondigingen in de pers, hebben zich inmiddels meer dan 400 gegadigden aangemeld voor de subsidieregeling. De boerderijenstichting zal uit die overweldigende vraag 42 boerderijen selecteren die in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de luiken. De criteria op grond waarvan dat gebeurt zijn helder, maar het wordt nog een hele klus om een goede en zorgvuldige selectie te maken.

In de komende weken wordt op deze website meer informatie gegeven over de werkwijze en de toepassing van de criteria. Alle belangstellende eigenaren die zich hebben opgegeven vóór 17 mei jl., krijgen bericht en een uitnodiging om zich formeel aan te melden voor deelname aan de regeling. Alleen formele aanmeldingen dingen mee.

Diegenen die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deelname maar dat deden ná 17 mei jl., krijgen géén uitnodiging om mee te dingen. Ze krijgen wel een ontvangstbevestiging. Mocht er na afsluiting van de selectieprocedure, met inachtneming van de gestelde criteria, nog ruimte blijken te bestaan voor deelname, wordt men daarover ingelicht. Om die reden worden deze latere aanmeldingen wel in portefeuille gehouden, tenzij wordt aangegeven dat daar geen prijs op wordt gesteld.